Privacy verklaring

Huizing Products, te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
website: https://www.huizingproducts.nl
email: postbus@huizingproducts.nl
telefoon: +31 (0)180 464668
 
===============================================================================================
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Huizing Products verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt ter verzending van artikelen/goederen.
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 
– Voor- en achternaam (waarbij de voornaam optioneel)
– Adresgegevens
– Telefoonnummer (optioneel)
– E-mailadres
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Huizing Products verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 
We hebben uw adres gegevens nodig om de artikelen/goederen, die u wilt bestellen bij Huizing Products, naar u te versturen. Tevens zullen uw naam, adres en woonplaats op de bijbehorende factuur verschijnen.
Uw email adres gebruiken we louter om met u te communiceren indien u een klacht heeft of als u onverhoopt niet op tijd de factuur heeft voldaan. Dit zelfde geldt ook voor uw telefoonnummer.
 
Huizing Products zal uw email adres en/of telefoonnummer niet gebruiken voor andere doeleinden, zoals telemarketing en nieuwsbrieven.
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via postbus@huizingproducts.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 
Geautomatiseerde besluitvorming
Huizing Products neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
 
Huizing Products bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
 
Hoe lang we factuurgegevens bewaren
Uw factuurgegevens moeten we van de Belastingdienst minimaal 7 jaren bewaren.
Een keer per jaar zal er een opschoning van het factureerprogramma plaats vinden, waarbij de facturen ouder dan 7 jaren worden verwijderd.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Uw persoonsgegevens worden minimaal 7 jaren bewaard, daar deze gerelateerd zijn aan de facturen.
Een keer per jaar zal er een opschoning van het factureerprogramma plaats vinden, waarbij de facturen ouder dan 7 jaren worden verwijderd. Indien er daarna geen nieuwe aankoop is gedaan, zullen ook uw persoonsgegevens worden verwijderd.
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Huizing Products verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo zal uw adres worden verstrekt aan PostNL om uw goederen te kunnen leveren. Uw naam, adres en woonplaats komen ook op de factuur voor en de facturen zullen bewaard worden in het factureerprogramma van Huizing Products teneinde controle van de Belastingdienst mogelijk te maken.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Huizing Products gebruikt cookies met een geldigheid van de bestelsessie.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Huizing Products en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar postbus@huizingproducts.nl.
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 
Huizing Products wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Huizing Products neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met postbus@huizingproducts.nl
 
25 mei 2018